Regulamin konkursu XR_ AI ART Award

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “XR_ AI ART Award” i jest zwany dalej “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Holycircuit LTD z siedzibą pod adresem: New England Street, New England House, The Fusebox Level 4 BN1 4GH, Brighton we współpracy z Polskim Instytutem Kultury w Londynie.
 3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 01 lutego do 29 lutego 2024 roku za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.XRossspace.com, zwanego dalej “Formularzem”.
 4. Regulamin Konkursu określa cele i zasady obowiązujące osoby zgłaszające swoje prace zrealizowane przy użyciu technologii AI za pomocą Formularza do Konkursu oraz sposób i formę przyznania nagrody.
 5. Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator.
 6. Osobę zwycięską wybiera Jury.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1.  Do Konkursu może zgłosić się:
  a) każda osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie lub mieszkająca i tworząca na terytorium Polski, która samodzielnie stworzyła i zgłosiła narracyjną pracę AI za pośrednictwem Formularza;
  b) każdy kolektyw artystyczny, którego większość osób członkowskich ma obywatelstwo polskie lub mieszka i tworzy na terytorium Polski i który samodzielnie stworzył i zgłosił swoją narracyjną pracę AI za pośrednictwem Formularza.
 2. Każda osoba lub każdy kolektyw może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem Konkursu;
  b) spełnienie warunków podanych w regulaminie Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracownice Organizatora. W Konkursie nie może również brać udziału najbliższa rodzina osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§ 3 CELE KONKURSU
 1. Wyłonienie najciekawszej pracy, która prezentuje unikatowe, nowatorskie i kreatywne wykorzystanie technologii AR.
 2. Prezentacja i promocja etycznych, nowatorskich projektów AI z Polski na arenie międzynarodowej.
 3. Aktywizacja osób w różnym wieku do tworzenia świadomych i etycznych projektów AI, ukazujących nowe możliwości opowiadania historii i komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
§ 4 ZGŁOSZENIE PRAC
 1. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać za pomocą Formularza dostępnego na stronie: www.XRossspace.com
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Osoba zgłaszająca lub kolektyw zgłaszający pracę AI jest zobowiązana/y do złożenia w Formularzu oświadczenia, iż jest uprawniona/y do zgłoszenia pracy i udzielić Organizatorowi określonej w regulaminie zgody do korzystania z pracy i materiałów towarzyszących zgodnie z punktem §8.
 4. Osoba zgłaszająca lub kolektyw oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszania praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia udziału w Konkursie nie powinno nastąpić później niż do dnia 29 lutego 2024 roku do godziny 23:59 (Central European Time).
 6. Zgłoszone do Konkursu prace udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie do celów ekspozycji podczas XRossspace Showcase w dniach 14.03-17.04.2024 roku oraz do celów promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu ekspozycji lub zmiany terminu Showcase.
 7. Po ogłoszeniu wyników osoba zgłaszająca lub kolektyw zobowiązuje się nie wycofywać pracy z Showcase.
 8. Organizator nie ponosi kosztów, ani wydatków związanych z uczestnictwem w Konkursie zakwalifikowanej osoby zgłaszającej lub kolektywu.
§ 5 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Praca musi być stworzona przy znacznym udziale generatywnych systemów AI
  (np. Midjourny, Stable Diffusion, DALLe, Adobe Firefly, Pika, Runway etc).
 2. Praca musi być zawierać szeroko pojętą narrację oraz być w formie:

   

  • opowieści graficznej – skomponowanej w minimum 4 slajdy / panele graficzne.

   Rozdzielczość: 3840 x 2160. Panele mogą mieć dołączony tekst.

   Format: Seria ponumerowanych plików JPG albo .PDF.

  • praca video – rozdzielczość 1920 x 1080 w formacie h264 – mp4.
  • pracy interaktywna
   (prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia szczegółów).
 3. Autorzy prac muszą zdeklarować posiadanie pełni praw autorskich do złożonej pracy – w związku z tym organizatorzy sugerują nie używanie promptów „in the style of… imię i nazwisko” oraz nie używanie wizerunków rozpoznawalnych osób.

  W przypadku wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie procesu twórczego 
 4. Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana bądź zgłoszona do innych konkursów.
§ 6 WYŁONIENIE PRACY ZWYCIĘSKIEJ
 1. Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze jedną pracę, która otrzyma nagrodę “XR_ AI ART Award“.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania poza nagrodą główną wyróżnień.
 3. Jury zostanie powołane przez Organizatora i jego skład zostanie ogłoszony na stronie: www.XRossspace.com.
 4. Obrady Jury odbywają się w trybie niejawnym. O wygranej zadecyduje najwyższa liczba przyznanych punktów.
 5. Jury zapozna się z pracami i oceni je w terminie od 30.02.2024 do 07.03.2024.
 6. Prace będą oceniane ze względu na następujące kryteria:
  a) oryginalność pomysłu i wykonania;
  b) jakość wykonania;
  c) wartość artystyczna i estetyczna;
  d) etyczność i inkluzywność pracy;
  e) potencjał do promocji na arenie międzynarodowej;
  f) innowacyjność zastosowania technologii AI.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 07.03.2024 roku.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową do dnia 07.03.2024, a także ogłoszone na stronie: www.XRossspace.com.
 9. Organizator zastrzega, że nie będzie udzielać informacji zwrotnej, dlaczego pozostałe projekty nie zostały wybrane.
§ 7 NAGRODA
 1. Nagroda główna “XRossspace AI ART Award” przyznana zostanie w formie nagrody finansowej w wysokości 1000 zł netto (tysiąc sześćset) oraz nagrody w postaci prezentacji wybranej pracy podczas XRossspace Showcase, organizowanego przez Organizatora we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz z ICA podczas Festiwalu Filmów Polskich “Kinoteka” w Wielkiej Brytanii w terminie 30.03-02.04.2023.
 2. Nagroda przyznawana jest dla pracy, co oznacza, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przez kolektywy wysokość nagrody nie jest multiplikowana i pozostaje taka sama jak dla jednej osoby twórczej.
 3. Osoba zwycięska Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody zostaną wypłacone bezpośrednio na konto osoby zwycięskiej lub osoby reprezentującej kolektyw artystyczny po zakończeniu XRossspace Showcase.
§ 8 LICENCJA NA PREZENTACJĘ PRACY
 1. Osoba zgłaszająca lub kolektyw udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy nadesłanej w ramach Konkursu oraz jej prezentację szerokiej publiczności w ramach XRossspace Showcase w dniach 14.03–17.04.2023.
 2. Przesyłając pracę osoba zgłaszająca lub kolektyw zgadza się na wykorzystanie i przechowywanie podstawowych informacji o pracy do celów archiwalnych i badawczych w naszej bazie danych, nawet jeśli przesłana praca nie zostanie wybrana.
 3. Osoba zgłaszająca lub kolektyw udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na następujących warunkach i polach eksploatacji:
  a) we wszelkich związanych z Konkursem oraz firmą Organizatora działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz nośników danych zawierających prace, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie oraz emitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie;
  b) w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów pracy i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;
 4. Poza udostępnieniem praw do dystrybucji, osoby autorskie zachowują pełnię praw majątkowych i autorskich do swojej pracy.
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Osoba zgłaszająca pracę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu (zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania nagrody w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wydania nagrody, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń.
 6. Osobie zgłaszającej pracę, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) ich poprawy, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane osoby zgłaszającej na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 i obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej XRossspace Showcase.
 2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zgłoszenie pracy do udziału w Showcase jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

14.03 – 17.03.2024

LONDON ICA