Regulamin konkursu
XR_ OPENBRUSH AWARD

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “XR_ OPENBRUSH AWARD” i jest zwany dalej “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Holycircuit LTD z siedzibą pod adresem: New England Street, New England House, The Fusebox Level 4 BN1 4GH, Brighton we współpracy z Polskim Instytutem Kultury w Londynie.
 3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 7 lutego 2024 roku do 03 marca 2024 roku za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.XRossspace.com, zwanego dalej “Formularzem”.
 4. Regulamin Konkursu określa cele i zasady obowiązujące osoby zgłaszające swoje prace zrealizowane w technologii VR (tzn.Virtual Reality – wirtualnej rzeczywistości) przy pomocy aplikacji Openbrush za pomocą Formularza do Konkursu oraz sposób i formę przyznania nagrody.
 5. Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator.
 6. Osobę zwycięską wybiera Jury.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1.  Do Konkursu może zgłosić się:
  a) każda osoba fizyczna, która samodzielnie stworzyła i zgłosiła swoją pracę za pośrednictwem Formularza;
  b) każdy kolektyw artystyczny, który samodzielnie stworzył i zgłosił swoją pracę za pośrednictwem Formularza.
 2. Każda osoba lub każdy kolektyw może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace, a czas trwania każdej z prac nie może przekroczyć 10 minut.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem Konkursu;
  b) spełnienie warunków podanych w regulaminie Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracownice Organizatora. W Konkursie nie może również brać udziału najbliższa rodzina osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§ 3 CELE KONKURSU
 1. Wyłonienie najciekawszej pracy, która prezentuje unikatowe, nowatorskie i kreatywne wykorzystanie technologii VR.
 2. Prezentacja i promocja etycznych, nowatorskich projektów VR tworzonych za pomocą Openbrush.
 3. Aktywizacja osób w różnym wieku do tworzenia świadomych i etycznych projektów VR, ukazujących nowe możliwości opowiadania historii i komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
§ 4 ZGŁOSZENIE PRAC
 1. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać za pomocą Formularza dostępnego na stronie: www.XRossspace.com
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Osoba zgłaszająca lub kolektyw zgłaszający jest zobowiązana/y do złożenia w Formularzu oświadczenia, iż jest uprawniona/y do zgłoszenia pracy i udzielić Organizatorowi określonej w regulaminie zgody do korzystania z pracy i materiałów towarzyszących zgodnie z punktem §8.
 4. Osoba zgłaszająca lub kolektyw oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszania praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia udziału w Konkursie nie powinno nastąpić później niż do dnia 03 marca 2024 roku do godziny 23:59 (Central European Time).
 6. Zgłoszone do Konkursu prace udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie do celów ekspozycji podczas XRossspace Showcase w dniach 14.03.2024-14.04.2024 roku oraz do celów promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu ekspozycji lub zmiany terminu Showcase.
 7. Po ogłoszeniu wyników osoba zgłaszająca lub kolektyw zobowiązuje się nie wycofywać pracy z Showcase.
 8. Organizator nie ponosi kosztów, ani wydatków związanych z uczestnictwem w Konkursie zakwalifikowanej osoby zgłaszającej lub kolektywu.
§ 5 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Przyjmujemy prace, które powstały po dniu 01.01.2024 roku i nie były wcześniej prezentowane publicznie poza Polską (w tym nie miały oficjalnej premiery na zagranicznych wydarzeniach online).
 2. Zgłoszone prace mogą być w standardzie 3DOF lub 6DOF z hand trackingiem, eye trackingiem oraz technologią passthrough. Preferowane są prace 6DOF, które posiadają elementy interaktywne, ale nie jest to aspekt decydujący o zwycięstwie, bądź wyróżnieniu.
 3. Przyjmujemy prace 6DOF, które działają na minimalnej fizycznej przestrzeni 2m x 2m.
 4. Przyjmujemy prace wideo, które mają format 180° bądź 360°; plik wideo musi być stereoskopowy (3D SBS) i możliwy do uruchomienia poprzez DeoVR.
 5. W przypadku prac używających WebXR istniejących tylko online, praca musi znajdować się na stabilnym serwisie hostingowym pokroju AWS, Google Cloud bądź zostać przetransferowana na hosting organizatora, żeby zapewnić jej bezawaryjne działanie na czas Festvalu. Prosimy o wcześniejszy kontakt na tech@xrossspace.com w celu ustalenia wymogów technicznych.
 6. W przypadku prac wykorzystujących technologię Mixed Reality / Passthrough prosimy o wcześniejszy kontakt na tech@xrossspace.com w celu potwierdzenia czy istnieje możliwość odpowiedniej aranżacji przestrzeni.
 7. Praca musi działać na minimum jednym z następujących urządzeń:
  a) Oculus Quest 2 – w formie pliku APK, bądź linku do AppLab;
  b) Oculus Rift S bądź HTC Vive Pro – w formie pliku wykonywalnego exe;
  c) Pico 4 – w formie pliku APK, który można bez problemu załadować kablem USB;
  W przypadku użycia innego urządzenia takiego jak Microsoft HoloLens, Magic Leap, HP Reverb, Varjo, itp. prosimy o wcześniejszy kontakt na tech@xrossspace.com w celu potwierdzenia czy Organizator będzie będzie mógł zapewnić odpowiedni sprzęt na pokaz pracy.
§ 6 WYŁONIENIE PRACY ZWYCIĘSKIEJ
 1. Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze jedną pracę, która otrzyma nagrodę “XR_ Openbrush Award“.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania poza nagrodą główną wyróżnień.
 3. Jury zostanie powołane przez Organizatora i jego skład zostanie ogłoszony na stronie: www.XRossspace.com.
 4. Obrady Jury odbywają się w trybie niejawnym. O wygranej zadecyduje najwyższa liczba przyznanych punktów.
 5. Jury zapozna się z pracami i oceni je w terminie od 03.03.2024 do 10.03.2024.
 6. Prace będą oceniane ze względu na następujące kryteria:
  a) oryginalność pomysłu i wykonania;
  b) jakość wykonania;
  c) wartość artystyczna i estetyczna;
  d) etyczność i inkluzywność pracy;
  e) potencjał do promocji na arenie międzynarodowej;
  f) innowacyjność zastosowania technologii VR.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10.03.2024 roku.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową do dnia 10.03.2023, a także ogłoszone na stronie: www.XRossspace.com.
 9. Organizator zastrzega, że nie będzie udzielać informacji zwrotnej, dlaczego pozostałe projekty nie zostały wybrane.
§ 7 NAGRODA
 1. Nagroda główna “XR_ Openbrush Award” przyznana zostanie w formie nagrody finansowej w wysokości 1000 zł netto (dwa tysiące pięćset) oraz nagrody w postaci prezentacji wybranej pracy podczas XRossspace Showcase.
 2. Nagroda przyznawana jest dla pracy, co oznacza, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przez kolektywy wysokość nagrody nie jest multiplikowana i pozostaje taka sama jak dla jednej osoby twórczej.
 3. Osoba zwycięska Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody zostaną wypłacone bezpośrednio na konto osoby zwycięskiej lub osoby reprezentującej kolektyw artystyczny po zakończeniu XRosssapce Showcase.
§ 8 LICENCJA NA PREZENTACJĘ PRACY
 1. Osoba zgłaszająca lub kolektyw udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy nadesłanej w ramach Konkursu oraz jej prezentację szerokiej publiczności w ramach XRossspace Showcase w dniach 14.03–17.04.2024.
 2. Przesyłając pracę osoba zgłaszająca lub kolektyw zgadza się na wykorzystanie i przechowywanie podstawowych informacji o pracy do celów archiwalnych i badawczych w naszej bazie danych, nawet jeśli przesłana praca nie zostanie wybrana.
 3. Osoba zgłaszająca lub kolektyw udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na następujących warunkach i polach eksploatacji:
  a) we wszelkich związanych z Konkursem oraz firmą Organizatora działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz nośników danych zawierających prace, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie oraz emitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie;
  b) w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów pracy i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;
 4. Poza udostępnieniem praw do dystrybucji, osoby autorskie zachowują pełnię praw majątkowych i autorskich do swojej pracy.
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Osoba zgłaszająca pracę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu (zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania nagrody w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wydania nagrody, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń.
 6. Osobie zgłaszającej pracę, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) ich poprawy, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane osoby zgłaszającej na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2024 i obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej XRossspace Showcase.
 2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zgłoszenie pracy do udziału w Showcase jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

14.03 – 17.03.2024

LONDON ICA